Advertiment legal: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, els informem que les dades personals que ens facilitin estan< incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials. Si ho desitgen poden exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel•lació I oposició dirigint-se a: INACSA, Via Augusta , 48-54, Piso 3, A - 08006 BARCELONA, o a l’ adreça de correu electrònic info@inacsa.com.

Advertencia Legal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales que nos pueda facilitar están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales, Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a: INACSA, Rosselló 224, 3º, A - 08008 BARCELONA, o a la dirección de correo electrónico info@inacsa.com.

Disclaimer: In compliance with de Spanish Law 15/1999 on Personal Data Protection, we inform you that your personal data is incorporated our files, in order to maintain professional and/or commercial communications. If you wish to exercise yours rights of access, rectification, cancellation and opposition of your data please contact: INACSA, Rosselló 224, 3º, A - 08008 BARCELONA or our mail info@inacsa.com 
Copyright © INACSA 2012. All rights reserved.REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA Full nº 5834, Foli 29, Tom 1035, Llibre 523, Secció 2ª del Llibre de Societats,
Data 29-3-1959. N.I.F. A/08/113417 IVA/VAT/TVA/MWST Ident. Num. ES A08113417